Stadgar för föreningen Brygghuset

§1 Namn
Föreningens namn är Brygghuset med Bua som hemort.
§2 Föreningens syfte
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för bygdens utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.
Demokratiska organisationsformer och ett arbetssätt som garanterar alla medlemmar medinflytande och ansvar ska gälla för verksamheten.
§3 Medlemmar
Varje person som deltager i föreningens aktiviteter skall vara medlem. Denne förbinder sig därmed att följa föreningens stadgar. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.
§4 Medlemsavgift
Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte.
§5 Medlemskapets upphörande
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan på beslut av styrelsen skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas. Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
§6 Föreningens styrelse
1. Föreningens styrelse består av en ordförande, en kassör samt ytterligare minst 3 antal ledamöter och 2 ersättare, vilka väljs på årsmötet.
2. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och eventuella adjungerade personer. Styrelsen utser personer, vilka äger rätt att teckna föreningens firma.
3. Styrelsen, som mellan årsmötena är föreningens högsta beslutande organ, handlägger föreningens angelägenheter, ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med föreningens stadgar, verkställer av årsmötet fattade beslut, anställer föreningens personal samt fastställer instruktioner och löner för dessa.
4. Det åligger styrelsen att årligen, senast en månad före årsmötet, till revisorerna avlämna berättelse om förvaltning av föreningens angelägenheter under föregående verksamhetsår.
5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst tre av ledamöterna så begär, dock minst fyra gånger per år.
6. Styrelsen är beslutsmässig när minst 2/3 av ledamöterna är närvarande. För giltigt beslut fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleanter inträder i den ordning som de valts.
7. Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras, vilka justeras av ordförande jämte sekreterare för mötet.
§7 Arbetsutskott/sektion
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och vid behov sektionsstyrelse, bestående av högst fyra ledamöter, som enligt styrelsens direktiv handlägger föreningens verksamhet mellan styrelsesammanträdena. Vid arbetsutskottets/sektionens sammanträden skall protokoll föras.
§8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen skall tillställas revisorerna minst tre veckor före årsmötet. Revisorerna ska till styrelsen, senast en vecka före årsmötet, överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.
§9 Årsmöte
1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
2. Kallelse till årsmötet sker genom anslag och annonsering, eller på annat sätt som beslutas av styrelsen, minst 14 dagar före mötet.
3. Extra årsmöte sammankallas när styrelsen eller revisorerna anser det behövligt eller då minst 1/10 av medlemmarna så begär.
4. Omröstning vid föreningens möten sker öppet, om ej sluten omröstning begärs. Varje närvarande medlem äger en röst. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, utom beträffande personval vilka avgörs genom lottning.
5. Föreningen håller årsmöte årligen före mars månads utgång.Därvid skall följande ärenden förekomma:
A Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
B Fastställande av dagordning
C Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
D Val av två justerare
E Val av två rösträknare
F Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
G Framläggande av revisorernas berättelse
H Fastställande av balansräkning
I Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
J Motioner skall vara avlämnade före 30 december. Styrelsen skall avge yttrande över inkomna motioner.
K Nomineringar till styrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast den 30 december
L Fastställande av årsavgiften för nästkommande år
M Styrelsens förslag till kommande verksamhet
N Styrelsens förslag till budget
O Val av ordförande på två år
P Val av kassör på två år, dock ej samma mandatperiod som ordföranden
Q Val av styrelseledamöter, på två år, så att årligen häften är i tur att avgå/omväljas
R Val av ersättare på ett år
S Val av två revisorer, på två år – dock ej samma mandatperiod
T Val av revisorsersättare på ett år
U Val av valberedning för nästkommande årsmöte
§10 Föreningens arkiv
Föreningens arkiv skall förvaras betryggande och skall överföras till folkrörelsearkivet vart tredje år.
§11 Ändringar av stadgar, nedläggande av verksamhet
För ändring av föreningens stadgar samt för upplösning av föreningen fordras beslut med två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Upplöses föreningen skall beslut kungöras hur man skall förfara med föreningens tillgångar. Föreningens tillgångar skall användas till likartad verksamhet som bedrivs i ideell eller liknande form.